19. oktober 2017
  |  Logg inn
Om oss

Arendal Frikirke

Adresse: Fredens vei 13, 4836 Arendal
Telefon: 37 02 51 58
Bankkonto: 2800.05.15088

Kontorets faste åpningstider:
Tirsdag kl 10-12.
Onsdag kl 12-14.

Torsdag kl 17-19.

Send e-post

  

 
  Hovedpastor:
Anne-Mari Schiager Topland

Mob: 47479496

Send e-post

 
       


                         

 

Pastor:
Johan Jørgen Aurebekk

           
Mob: 48026439
                  
Send e-post

 
 

Pastor:
Halvard Myhren


Mob: 90153361

Send e-post 

Barn- og ungdomsarbeider:
Marie Kvalbein-Olsen

Mob: 99382792

Send e-post

 

Musikkarbeider:
Halvor Martins


Mob: 91 59 15 29
Marit Alette Øien Ettåring:
Marit Alette Øien


Mob: 916 82 893
  Kontormedarbeider:
Anne Lene Raunbalen


Mob: 91 00 04 52

Frikirkens historie

3. juni 1877 ble ”den Evangelisk Lutherske Frimenighed” stiftet med Paul Wettergreen som pastor. Det første menighetslokalet lå på toppen mellom Iuellsklev og Bendiksklev (nåværende Betania). Drøye to år senere ble kirkebygget tvers over gaten innvidd. Her drev menigheten sitt arbeid helt frem til 2004, da ble den nye kirken på Strømsbu innviet.

Det var ikke bare i Arendal det ble etablert en Frikirke i 1877. Samme år ble tilsvarende menigheter stiftet i Halden og Risør, og senere utover hele landet. Lokalmenighetene slo seg snart sammen i en felles demokratisk organisasjon bestående av presbyterier (tilsynsområder, distrikter).  Disse ledes av et styre og det velges tilsynsmenn som har regelmessig kontakt med hver enkelt menighet. Alle landets menigheter til sammen utgjør en Synode som ledes av et synodestyre.

Når alle menighetenes valgte utsendinger er samlet til synodemøte hvert 3. år blir dette Frikirkens høyeste myndighet som kan vedta endringer gjeldende for hele Frikirken.
Hovedadministrasjonen for Frikirken er lokalisert til Oslo. Derfra redigeres også Frikirkens eget blad, Budbæreren.

I dag består Frikirken av 82 menigheter med over 20 000 medlemmer, fordelt på 4 tilsynsområder. Arendal Frikirke hører til Søndre presbyterium.

Arendal Frikirke har ialt 600 medlemmer og administreres av et eldsteråd og et diakonråd. Disse to utgjør til sammen menighetsrådet. Menigheten har to pastorer, en barne- og ungdomsarbeider og en kontoransatt i lønnet arbeide. Alt annet arbeid er basert på frivillighet.

Teologi og medlemskap

Bibelen, Luthers katekisme og Den Augsburgske konfesjon danner læregrunnlaget i Frikirken. Menighetene ansetter og lønner selv sine pastorer og andre arbeidere. Det stilles ikke krav til formell utdanning for pastorer, men kall og nådegaver er viktige elementer i tjenesten. Frikirken mener at det er troens bekjennere som skal ha styringsrett i menigheten. Derfor praktiseres tre former for medlemskap:

1) Medlem med stemmerett. Består av døpte som bekjenner troen på Jesus Kristus og som selv velger å bli et forpliktende medlem. Bare disse har stemmerett i menighetsmøter.
2) Medlem. Består av de som er over 15 år, men som av ulike grunner ikke ønsker å bli tatt opp som medlem med stemmerett.
3) Medlem under 15 år. Barn som er døpt i menigheten eller er meldt inn sammen med sine foresatte.

Etter synodemøtet i 2005 kan kvinner ordineres til eldste- og pastortjeneste.

Den enkelte menighet står nokså fritt med innhold og opplegg av sine gudstjenester og møter. Barnearbeid er høyt prioritert. Aktivitet og engasjement for øvrig vil avhenge av menighetens størrelse og alderssammensetning. Frikirken har sin egen ungdomsorganisasjon, FriBU (Frikirkens Barn og Unge), som støtter menighetene i arbeidet.

Den enkelte menighet er selv ansvarlig for egen økonomi men bidrar også økonomisk i kirkesamfunnets felles tiltak gjennom Frikirketorget og de definerte satsningsområdene: Misjon, Barn og Unge, Menighetsutvikling og Medarbeiderutvikling.Videre er Stavern Folkehøyskole Fredtun og høgskolen i Staffelsgate i Oslo deler av Frikirkens fellesarbeid. Frikirken er som kirkesamfunn medlem av Norges kristne råd og har observatørstatus i Det Lutherske Verdensforbund.